Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Hovby 1, Faxe sogn

Hovby bys Gårde

 

I 1788 blev to gårde udflyttet af byen, beboet af hhv. Jens Jensen og gl. Hans Jensen. Prøvegården må være den ene, idet den hævdes at være den først udflyttede. Det ville være naturligt at regne med, at Ellemosegården har været den anden gård, eftersom de er naboer op til grænsen mod Borrishoved ejerlav.

Andre gårde er flyttet ud efter 1789 og senest 1796. I den forbindelse nævnes årstallene 1794 og 1796, hvor udskiftningen skal være tilendebragt iflg. Traps Danmark.

Af de gårde, som blev i byen er en del blevet delt og udstykket og tjener ikke længere som landbrug, ligesom deres jord for længst er forvandlet til boligkvarterer..

 

Hovby Matr.nr. 2A m.fl. Blåbæks Mølle, Blåbækvej 5

Blåbæks Mølle hørte under Rosendal gods.

Fæster- & ejerrække:

Søren Rasmussen, død 1720 iflg. Rosendal skifteprotokol.

Hans Christophersen. Var gammel fæster i 1725. Ingen forgængere kendes med sikkerhed.

Johan Dok) fæstede under Rosendal 4/10 1725 på Blåbæks Mølle efter Hans Christophersen.

Han var gift 2 gange, først med Birgitha Magdalena Hansdatter, der døde i 1731.

Hans 2. kone hed Dorthe Cathrine Johansdatter (død 220/9 1751). I dette ægteskab havde de børnene Børn: Johan Frederich, 16 år. Cathrine Magdalena, 18 år ved vurderingsforretningen til moderens skifte i 1751. Selve skiftet blev først afsluttet året efter. Der blev 183 rigsdaler2 mark ½ skilling til deling mellem faderen og hans børn. Heraf tilkom der faderen det halve (91 rigsdaler 4 ark ½/4 skilling samt tillige en broderlod på 36 rigsdaler 4 mark 1/4 skilling. Sønnen fik den anden broderlod, mens datteren kun kunne tilkomme det halve. Sådan var arvereglerne dengang. Af skifteforretningens omfang anes det, at boet har været rimelig velstående. Skifter blandt almuen var ofte kendetegnet ved mere gæld end formue.

Hans Pedersen Seyer fæstede under Rosendal 20/4 1754 efter Johan Dok. Han var født i Vr. Egede og søn af Peder Seyer. Han blev 26/4 1754 i Vr. Egede gift med Maria Dorothea Berg. Seyer blev der ikke så længe, Johan Petter Gotteng fæstede under Rosendal 19/12 1756 efter ham. Han fik heller ikke lang tid i fæstet, idet Lars Jensen Alstrup fæstede under Rosendal 31/12 1757 Han kom da fra Krageborghuset på grænsen mellem Faxe og Roholte sogne.

 

Niels Christensen fæstede under Rosendal 26/3 1766 efter Lars Jensen Alstrup.Han blev i 1766 i Faxe kirke gift med Rebecca Reenberg, der flere gange var fadder for gårdmandsbørn i sognet. I 1767 fik de datteren Dorthe Marie Elisabeth Nielsdatter.

Jørgen Andersen Lærke) overtog fæstet efter ham ohg havde det til 1780, hvor Anders Rasmussen fik det overladt 20/10 1780 under Rosendal efter Jørgen Andersen Lærke. Han var da fri mand kommende fra Kallehave. Han nævnes i tællingen 1787 sammen med sin kone Anne Marcusdatter. Han var 38, hun 32 år. Anders var født 1749 i Hovby som søn af gmd. Rasmus Andersen Bancke og hustru Ane Margrethe Peitersdatter. En bror til Anders var gmd. Peder Rasmussen på Skocbæk i Ll. Elmue.

Niels Frederichsen fæstede 23/1 1789 under Rosendal efter Anders Rasmussen. Han var født 1761 og gift i 1. ægteskab med Anne Larsdatter, der døde i 1813. Året efter blev han i Faxe kirke gift med Christiane Susanne Schrøder, der var født i Slangerup. Hun havde da i 10 år opholdt sig i Faxe Værtshus (kro). Eftersom Niels Frederichsen døde i 1819, må enken have siddet videre på hans fæstebrev, måske med en bestyrer, som kan have været Søren Sørensen Schiølert, fæstede 8/9 1822 under Rosendal. Han kom i 1821 til sognet fra St. Heddinge. Samme år blev han gift med Christiane Schrøder, men fæstebrev fik han altså først året efter.

Han var ud af møllerslægt, født i Herfølge i 1793. Her var faderen Søren Ejlersen Schiøler og hustru Inger Marie Sørensdatter møller og møllerkone. De flyttede senere til St. Heddinge.

Da Schiøler blev enkemand, giftede han sig med sin kusine Edle Christiane Zuschlag, en datter af skoleholder Martin Zuschlag i Rekkende, Allerslev sogn. Han var gift med Kirstine Ejlersdatter Schiøler, Søren Sørensens faster. Søren Sørensen Schiølert døde i 1869.

Ca. 1870 kom der ny fæster på møllen, nemlig Niels Jensen, der kom til sognet fra Faxinge i Beldringe sogn, hvor han var født 15/11 1838. Med ham og hans kone Charlotte indledtes en kæde af fæstere og ejere, der går helt op til nutiden.

Nielses forældre var gårdmand i Faxinge Jens Larsen og hustru Kirsten Larsdatter. Hans kone, hvis døbenavn var Charlotte Frederikke Gothardine Nielsen, var født i Præstø, hvor forældrene var smed Niels Nielsen og hustru Elsine Christine Kalum.Møllerparret fik  4 sønner: Charles Theodor Jensen, født 1879, Jacob Kalum Jensen, født 1882, Theodor Lauritz Jensen, født 1884 og Valdemar Jensen, født 1888.

Senere drev sønnen Theodor Lauritz Jensen møllen fra 1929. Han blev 1/6 1919 gift med Jensine Kristine f. Pedersen. Hun var født 29/10 1887 på ejendommen "Godthåb", der ligger, hvor Rønnedevejen passerer Faxe Å. Forældrene var tømrer Christen Pedersen og hustru Inger Marie Jensen (født 1857 på Kallehavegård i Hovby).

Fra 1958 overtog Holger Nielsen driften Han var gift med Theodor Jensens datter Inger (født på Blåbæk 15/3 1924).

Fra 1992 har det været deres søn, Steen Kalum Nielsen, der har haft møllen. Slægten har med stor interesse og pietetsfølelse værnet om møllen, ikke blot som deres arv, men hele Europas.

I 1991 afsatte EF et pengebeløb, der skulle bidrage til en endnu engang tiltrængt restaurering af Blåbæk Vandmølle. Denne restaurering fandt sted i midten af 1990´erne.

Møllen blev fredet i 1950.

Møllen har 19/4 2007 været beskrevet i en udsendelse med Signe Ryge i TV2.

 

Hovby, matr.nr. 5.

Gården hørte under Københavns Universitet og nævnes i sogneprotokollen i matrikelsarkivet.

Beboere:

Christen Hansen, der var født 1713 og søn af gmd. Hans Christensen i Kongsted Borup.

Hans Christensen) fik fæste 1778 efter faderen.

Ole Madsen fik fæste 1792 under universitetet.

 

Hovby, matr.nr. 6A m.fl., "Loedegård", senere ”Kallehavegård”, Køgevej 1A.

Gården tilhørte Københavns Universitet. Den hed tidligere Loedegård. Optræder i LaCour "Danske gårde, III. samling" under navnet Loedegård.

Ejeren var da Hans Chr. Jensen.

Beboere:

Måske boede Peder Larsen på denne gård indtil sin død i 1758. Der var skifte efter ham under universitetet 14/10 1758.Hans enke Margrethe Elisabeth Jensdatter giftede sign med den nye fæster, Jens Jacob Hendrichsen.

Niels Jensen, der døde i 1789 var fæster af Loedegård. Hans søn Morten Nielsen fik senere fæste på Mortensgård i Faxe. Hans enke, Kirsten Jensdatter, vedblev fæstet efter hans død. Hun var datter af gmd. Jens Frandsen og hustru på Fredensdal i Faxe.

Omkring 1801 blev fæstet overtaget af Niels  Frederich Jacobsen, der var født i 1775 på Nyrupgården i Ør. Egede sogn.

Niels Jacobsen byggede i 1801 den gamle stuelænge på gården. Dette fremgår af en planke, skåret ud af en af bjælkerne fra længen, da man opførte den nuværende stuelænge. Planken er i familiens besiddelse. Den bærer indskriften: "1801 lod Niels Jacobsen dette bygge, Gud alene Æren."

Niels Jacobsen var gift med Inger Hansdatter, en datter af gmd. Hans Nielsen, Bakkedal i Faxe. Niels Jacobsen købte i 1808 gården til arvefæste fra Universitetet. Gården blev takseret i 1840 til indlemmelse i brandforsikringen. Den havde da udelukkende klinede vægge. Beboet af arvefæster Niels Jacobsen. (Taksationsprotokol, side 330. Nr. 291).

Niels Jacobsens datter Kirsten blev gift med skolelærer Mads Bie Aagesen i Vallebo. De flyttede senere til Holme Mølle i Olstrup sogn, hvor Mads døde i 1868.

I 1846 overlod Niels Jacobsen Loedegård til sønnen Jens Nielsen, som var født på gården 21/7 1818. Han var gift med Anne Marie Andersdatter, født 31/03 1828 i Ll. Tårøje, Smerup sogn. Hendes far Anders Jensen var gmd. og sognefoged. Han flyttede senere til Stubberup.

Til: nj@arkivhong.dk