pil pil pil pil
Niels Andersen
(Omkr 1738-1795)
Maren Olsdatter
(Omkr 1744-1830)
Ole Hansen
(1740-1806)
Karen Nielsdatter
(1761-1841)
Rasmus Nielsen
(1777-1845)
Karen Olsdatter
(1788-1871)

Jens Rasmussen
(1813-1885)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Cathrine Hansdatter

Jens Rasmussen

  • Født: 26 Feb. 1813, St. Faurby
  • Døbt: 19 Apr. 1813, Faxe 2
  • Ægteskab: Anne Cathrine Hansdatter den 23 Mar. 1833 1
  • Død: 6 Sep. 1885, Faxe, "Nygård" i en alder af 72 år
  • Begravet: 12 Sep. 1885, Faxe 3
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Fæstebrev for Gaardmand Jens Rasmussen i Faxøe.
Undertegnede Baron Otto Reedtz Thott og der har Baroniet Gaunøe, allernaadigst anordnede Administrations Commissair, Kammerherre, Greve af Knuth, Ridder af Dannebroge og Amtmand over Præstøe Amt og Forpagter Gjellerup paa Strandegaard;
Giør vitterligt: At have stedt og fæst, ligesom vi herved steder og fæster til Jens Rasmussen af Faurebye, den Gaard under No. 1 i Faxøe Bye og Sogn, Præstøe Amt, paa Strandegaards Gods under Baroniet Gaunøe, som afdøde Hans Larsens Enke sidst har havt i Fæste, hvilken Gaard med dens tilliggende Jorder, der har samme uforandrede hartkorn som forhen, bemeldte Jens Rasmussen maae beholde sin Livs Tid og hans Kone efter ham, saalænge hun forbliver Enke, i Fæste naar han og hun opfylder og efterkommer følgende af ham indgaaede Vilkaar, hvortil han med Reversal af dette Fæstebrev haver forpligtet sig.-

1. Af Gaarden og dens Jorder, som er beliggende i Fællesskab med Hartkorn Ager og Eng 7 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 1/5 Alb. Og Skovskyld 2 Fdkr. 2 4/5 Alb., svarer og betaler Fæsteren fra 1. Januar 1832 alle kongelige Skatter og offentlige Afgivter af hvad Navn nævnes kan, som nu er eller herefter paabuddet vorder, intet i nogen Maade undtagen, det være sig i Penge eller Naturalier, samt alle andre Rettigheder, Reiser og Byrder, Tiender, alle Tiendeafgivter, alt til anordnede Tider og uden Restancer. Af den Sum som Gaarden nu er eller maatte blive assureret for i Landets Brandcasse, betaler han den aarlige ordinaire og extraordinaire Brandcontingent

2. I Hoverie og Landgilde betaler og leverer Fæsteren aarlig fra 1. Novbr. 1831 af at regne, Penge 35 Rbdl. Sølv, skriver Fem og Tredive Rigsbankdaler Sølv, som betales i 2de Terminer 1. Maj og 1. November, hvergang det Halve; Rug 3 Tdr., skriver Tre Tønder, Byg 4 Tdr., skriver Fire Tønder, og Havre 2 Tdr., skriver To Tønder, som enten leveres in Natura til hvert Aars Mortensdag i Overeensstemmelse med Anordningerne eller betales efter Capitelstaxten naar den er sat, hvilket af Herskabet bestemmes.-

3. Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium samt Sæde- og Fødekorn, som alt ved lovligt Syn paa anordnet Maade er bleven Fæsteren overleveret efter det herved hæftede Synstingsvidne, forbindes han til vel og forsvarlig at holde vedlige og ved Dødsfald eller anden Fratrædelse , under Ansvar og Erstatning i Tilfælde af Mangler, at aflevere alt i ligesaa god Stand, som samme er imodtaget.-

4. Gaardens Jorder skal Fæsteren forsvarlig dyrke og heine efter den Inddeling som dermed er giort eller efter den Anviisning, som fra Baroniets Side maatte findes for godt at bestemmes, hvorudi han ingen Hindring maae giøre; og naar Jorderne efter Giødskningen ikke bruges til meere end 7 Halve efter ordentlig -----------, hvoraf ikkun Én maae være havre og den Jord som udlægges til Huile(?) kan han besaae med godkendt(?) Kløverfrøe, ikke mindre end 16 Lispund(?) i hvert Tøndeland og saaledes skal han aarlig udi de til Huile(?), efter Brugen udlægggende Jorder, udsaae i det mindste 4 Lispund(?) rødt kløverføre.-
Af Gaardens Høeavling eller anden Fodring maae ingen Tid sælges Noget fra Gaarden, men alt skal der fortæres; heller ikke maae Fæsteren saae(?) til Halvten(?), eller give sine Tjenestefolk Sæd i Straaet, under Sædens Konfiskation og anden Straf efter Anordningerne.- Haugen indrettes efter den Plan og af den Størrelse Herskabet bestemmer.-

5. Gaardens Andeel af Hegn skal han stedse holde i god Stand og dertil anvende de paa Grunden værende Stene; aflægge Riisgjærder, og ellers opkaste forsvarlige Jordvolde med dobbelte Grøvter og beplante samme med Piil, Tiørn eller Hassel, saa at ingen døde Riisgjærder behøves.-
Den Piileplantning, som allerede er ved Gaarden eller som til Hegnenes Forbedring endnu maatte foranstaltes, skal Fæsteren bestandig holde vedlige og for Manglerne derpaa staae til Ansvar.-

6. Med den paa Gaardens Grund værende Giærdselhugst, skal Fæsteren have vedbørligt Tilsyn og intet borttage uden efter Udviisning.-
Forøver han noget ulovligt hermed eller udi Baroniets Skove, da skal han derfor staae til Ansvar og undgielde efter Skovforordningen af 18. April 1781.- Og skal Fæsteren være uberettiget til at paastaae nogen Slags Udviisning, det være sig af Brænde(?) ved Giærdsel eller Tørv, da det alene beroer paa Herskabets Forgodtbefindende om Noget deraf, efter Omstændighederne kan forundes.- Tiørn maae han heller ikke skjære paa Gaardens Grund, om saadan der findes, uden efter foregaaende Udviisning og Tilladelse; langt mindre maae han sælge Tørve.-

7. Da Byen, som meldt, ligger i Fælledskab, skal Fæsteren være forpligtet til at opfylde saavel denne Jordernes Dyrkning og Hegnenes Vedligeholdelse mv., som dem der for Eftertiden desangaaende maatte blive at oprette.-

8. Fæsteren skal være forpligtet til at afgive Jord til Kalksteens Brydning, hvor samme paa hans Lod findes, imod at nyde en billig Godtgiørelse.-

9. Indsiddere maae Fæsteren ikke indtage, uden Herskabets skrivtlige Tilladelse.-

10. I Tilfælde, at Baroniet skulde blive nødsaget til ved Rettergang at sagsøge Fæsteren til Betaling eller Udredelse af de i dette Fæstebrev bestemte Afgivter og Forpligtelser, skal han være forbunden til at underkaste sig den i Forordningen af 25. Juni 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.- Iøvrigt skal han som Fæster fuldbyrde de Pligter, som Loven og Anordningerne paabyde og befale.- Efterlader han Noget herudi, eller af det som i dette Fæstebrev er bestemt, skal Fæstet være forbrudt og han pligtig at fratræde Gaarden efter lovlig Omgang.-

I Indfæstning har Fæsteren betalt 150 Rbdl. Sedler og i Fogedpenge 15 Rbdl., tilsammen Eet Hundrede og Fem og Tredsindstyve Rigsbankdaler Sedler.-

Da Fæsteren ikke har opnaaet Fuldmyndigheds Alder; saa skal han forskaffe en ----------- Mand til som Cautionist og Selvskyldner at indestaae for de i dette Fæstebrev benævnte Forpligtelsers Opfyldelse; indtil han bliver myndig.

Til Bekræftelse under vore Hænder og Segl
Gaunøe, Nysøe og Strandegaard den 10de Octbr. 1832.
Otto Reedtz Thott. H.S. Smith. P. Gjellerup.

Læst i Stevns Faxøe Herreders Ret 16de Octbr. 1832.
C. Bluhme.

Et med dette ligelydende Original Fæstebrev med vedhæftet Synsforretning har jeg imodtaget og forbinder mig herved til i Eet og Alt at opfylde og efterkomme samme under vedbørlig Action og Tiltale og dette Fæstebrevs Forbrydelse og haver jeg formaaet 2de Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive denne Reversal.-
Jens Rasmussen.

Til Vitterlighed Carl F. Møller Peder P.H.S. Hansen

Som Kurator og Selvskyldner
Rasmus R.N.S Nielsen
m.f.P.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom, 10 Okt. 1832, Faxe, "Nygård". 4

• Beskæftigelse: gårdmand, Strandegård.

• Søskende.
Ole Rasmussen, født 18/12 1807 i Ebbeskov.
Niels Rasmussen, født 22/1 1811 i St. Faurby.
Lars Rasmussen, født 5/4 1815 i St. Faurby. Gift 7/11 1840 i Alslev med Maren Hansdatter (født 1815).
Anne Margrethe Rasmusdatter, født 13/8 1819 i St. Faurby. Gift med Jens Andersen. (født 3/2 1809).
Rasmus Rasmussen, født 5/8 1825 i St. Faurby.

• Folketællinger:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxøe Bye, En gaard, 49, FT-1834, B4648
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Rasmussen 22 Gift Gaardmand
Ane Kathrine Hansdatter 22 Gift Hans kone
Johanne Kirstine Jensen 1 Ugift Deres barn
Gudmand Nielsen 34 Ugift Tjenestekarl
Jens Hansen 17 Ugift Tjenestekarl
Maren Sophie Hansdatter 21 Ugift Tjenestepige

Folketællingen, Praestoe, Fakse, Fakse, Faxøe, , En gaard, 25, FT-1840
Jens Rasmussen, 27 , Gift, , Gaardmand,
Anne Cathrine Hansdatter, 28 , Gift, , Hans kone,
Johanne Kirstine Jensen, 7 , Ugift, , Deres barn,
Hans Jensen, 5 , Ugift, , Deres barn,
Niels Jensen, 4 , Ugift, , Deres barn,
Inger Lisbeth, 1 , Ugift, , Deres barn,
Jens Hansen, 23 , Ugift, , Tjenestekarl,
Lars Jensen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Inger Hansdatter, 23 , Ugift, , Tjenestepige,

Folketællingen, Praestoe, Fakse, Fakse, Faxø By, , , 16, en Gaard, FT-1845
Jens Rasmussen, 32 , Gift, , Gaardmand, Her i Sognet
Ane Cathrine Hansdatter, 33 , Gift, , hans Kone, Her i Sognet
Johanne Jensen, 12 , , , hans Børn, Her i Sognet
Hans Jensen, 10 , , , hans Børn, Her i Sognet
Niels Jensen, 9 , , , hans Børn, Her i Sognet
Inger Lisbeth Jensen, 6 , , , hans Børn, Her i Sognet
Lars Jensen, 4 , , , hans Børn, Her i Sognet
Rasmus Jensen, 2 , , , hans Børn, Her i Sognet
Carl Christian Jonassen, 28 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet
Niels Madsen, 23 , Ugift, , Tjenestefolk, Strøby Sogn Præstø Amt
Inger Marie Henriksen, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxe By, en Gaard, 19, FT-1850, C4618
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Rasmussen 37 Gift Gaardmand, Huusfader Her i Sognet
Ane Cathrine Hansdatter 38 Gift hans Kone Her i Sognet
Johanne Kirst. Jensen 17 Ugift hans Børn Her i Sognet
Hans Jensen 15 Ugift hans Børn Her i Sognet
Niels Jensen 14 Ugift hans Børn Her i Sognet
Inger Lisbeth Jensen 11 Ugift hans Børn Her i Sognet
Lars Jensen 9 Ugift hans Børn Her i Sognet
Rasmus Jensen 7 Ugift hans Børn Her i Sognet
Jens Jensen 5 Ugift hans Børn Her i Sognet
Anders Jensen 2 Ugift hans Børn Her i Sognet
Jens Hansen 33 Ugift hans Tjenestefolk Her i Sognet
Jens Hansen 28 Ugift hans Tjenestefolk, indkaldt til Krigstjeneste Her i Sognet

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxe by, en gaard, 75, FT-1855, C9259
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Rasmussen 42 Gift gaardmand, husfader. Her i Sognet
Ane Cathrine Hansdatter 43 Gift hans kone Her i Sognet
Johanne Kirstine Jensen 22 Ugift deres barn Her i Sognet
Hans Jensen 20 Ugift deres barn Her i Sognet
Inger Lisbeth Jensen 16 Ugift deres barn Her i Sognet
Lars Jensen 14 Ugift deres barn Her i Sognet
Rasmus Jensen 12 Ugift deres barn Her i Sognet
Anders Jensen 8 Ugift deres barn Her i Sognet
Christian Jensen 5 Ugift deres barn Her i Sognet
Karen Marie Jensen 3 Ugift deres barn Her i Sognet

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxe Sogn, Faxe By, 1880
Jens Rasmussen 66 Gift Husfader, Gaardmand Her i Sognet
Ane Kathrine Rasmussen født Hansen 67 Gift Hans Hustru Her i Sognet
Jens Jensen 33 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Anders Jensen 31 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Karen Marie Jensen 27 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Ane Kathrine Jensen 16 Ugift Tjenestepige Her i Sognet


Billede

Jens blev gift med Anne Cathrine Hansdatter, datter af Hans Larsen og Johanne Jensdatter, den 23 Mar. 1833.1 (Anne Cathrine Hansdatter blev født den 11 Jun. 1812 i Faxe, døbt den 19 Jul. 1812 i Faxe,5 døde den 11 Mar. 1884 i Faxe, "Nygård" og blev begravet den 18 Mar. 1884 i Faxe 6.)


Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, viede 1833 (AO 1831-43, opslag 265 nr. 3) (23/3 1833). Ungkarl Jens Rasmussen fra Store Faureby, 20 år og
pigen Ane Cathrine Hansdatter i Faxøe, 20½ år.
Forlovere: Rasmus Nielsen, gmd. i Store Faureby og Christoffer Jensen, gmd. i Faxe.
Viet 23. marts.

2 KB 472 Faxe døbte 1813 (AO 1790-1814 opslag 109, 19. april) (19/4 1813). 2. påskedag (19/4) døbt Gmd. Rasmus Nielsen i St. Faurby en søn Jens, (født d. 26. februar. Moderen hedder Karen Olsdatter).
Faddere: Gmd. i Faxe, Jørgen Pedersens hustru.
Gmd. Jørgen Pedersen, Gmd. Truels Nielsen, Faxe. Ole Hansen. Lars Poulsen, Faurby.

3 KB 472 Faxe døde mænd 1885 (AO 1885 opslag 104 nr. 16) (6/9 & 12/9 1885). Død 6/9, begravet 12/9:
Jens Rasmussen, gårdmand i Faxe, 72 år

4 FÆP Strandegård 1832. Fæstede i 1832 gård nr. 1 i Faxe under Strandegård efter sin svigermor, Hans Larsens enke.
Gården brændte ca. 1904 og blev genopført længere mod nord på vejens østre side overfor Rasmus Svendsens skole.

5 KB 472 Faxe, fødte kv. 1812 (11/6 & 19/7 1812).

6 KB 472 Faxe, døde kv. 1884 (11/3 & 18/3 1884).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia