pil pil
Ole Jensen Kock
(-)
Sidtzel Christensdatter
(-1728)
Hans Olsen Koch
(1711-1783)
Ellen Pedersdatter
(1729-1789)
Lars Hansen Koch
(1761-1824)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Margrethe Pedersdatter

Lars Hansen Koch

  • Født: 1761, Faxe, "Faxøgård"
  • Døbt: 17 Sep. 1761, Faxe 2
  • Ægteskab: Anne Margrethe Pedersdatter den 19 Nov. 1790 i Faxe Sogn 1
  • Død: 26 Jun. 1824, Faxe, "Faxøgård" i en alder af 63 år
  • Begravet: 2 Jul. 1824, Faxe 3
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Rosendal fæsteprotokol 1780: Fæste 10/12 1780 efter faderen. Htk. 5100.
Tryggevælde amts harkornsspec. 1789: htk. 5100 + 0020 under Rosendal.

Rosendal skifteprotokol 1824:
LAK 381-258, kort 9/16, side 234: Dødsanmeldelse 26/6 1824 af gmd. & sognefoged Lars Hansen, Faxe: Aar 1824 den 26de Juni er anmeldt Sognefoged og Gaardmand Lars Hansen i Faxøe død samme Dag,- Enken forklarede, at hun agtede at ansøge Bevilling til at hensidde i uskiftet Boe, og ville strax indlevere samme.
Sønderup.

LAK 381-258, kort 9/16, side 236: Bevilling til at hensidde i uskiftet bo for enke Ane Margrethe Pedersdatter, Faxe: I Følge den her i Protocollen under Folio 234 skeete Anmeldelse af Enken efter afdøde Sognefoged og Gaardmand Lars Hansen i Faxøe, Anne Margrethe Pedersdatter, om sin Mands Dødsfald, og ansøgt Bevilling til at hensidde i uskiftet Boe, da er samme af hende erhvervet, og her til Skifteretten indleveret, som er saalydende:
"Vi Frederik den Siette af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Giøre vitterligt: At vi efter afdøde Sognefoged og Gaardmand Lars Hansens Enke AneMargrethe Pedersdatter af Faxøe under Præstøe Amt i Vort Land Sielland, hendes herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hun efter fornævnte hendesafdøde Mand maae foruden Rettens Middel, Forseigling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælles sammenaulede Børn i uskiftet Boe blive hensiddende, saalænge hun i eenlig Stand forbliver, da de myndige Sønner samt Svigersønner dertil have givet deres Samtykke.Og om hun imidlertid skulle blive til Sinds at skifte og deele, maae hun med Samfrænder slutte en Skifte-Forhandling om den Arv, som bemeldte Børn kan tilkomme, saaledes som hun med dem til Børnenes Gavn bedst kunne foreenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven; dog have bemeldte Samfrænder et skriftligt Document derover at forfatte, som billigt kan være og de i Fremtiden naar de komme i myndig Stand eragte og kunne forsvare.Og ville vi herfor allernaadigst have befalet dem, som dette Skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holde sig Loven og Forordningerne af 23de August 1793 og 28de August 1816 allerunderdanigst efterrettelige, hvilket og skal skee af den Øvrighed og Rettens Betjente, som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forrette, forsaavidt disse dem angaae, i hvis Rettighed dog intet derfor skal afgaae. Forbydende alle og enhver imod det som foreskrevet staaer Hinder at gjøre.-
Givet i Vor Kongelige Residents Stad Kiøbenhavn den 15de Julii 1824. Under VortKongelige Seigl LS. Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling:
Kaas Monrad Ørsted Lassen Wormskiold Hansen Fisker.
Staens(?) Cancell. Bevilling at hensidde i uskiftet Boe, og i sin Tid at skifte med Samfrænder for afdøde Sognefoged og Gaardmand Lars Hansens Enke Ane Margrethe Pedersdatter af Faxøe under Præstøe Amt.-"
Derefter blev Bevilllingen med Paategning Enken tilbageleveret og Boet extraderet hende.
Sønderup.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Søskende:.
Halvsøskende af faderens 1. ægteskab med Maren Pedersdatter:
Ole Hansen Kock, født 1736 i Faxe.
Karen Hansdatter, født 1739 i Faxe. Død 1798 i Faxe. Ægtefælle: Gmd. Anders Clausen, "Shiølergård" (1739-1799)
Sidse Hansdatter, født 1743 i Faxe. Død 1773 på gården "Fredensdal" i Faxe. Ægtefælle: Gmd. Jens Frandsen (1711-1790).

Helsøskende:
Maren Hansdatter, født 1751 i Faxe. Død 1801. Ægtefælle 1): Anders Christensen (død efter 1780) gårdmand i Faxe under Jomfruens Egede. Ægtefælle 2): Christen Larsen (1764- efter 1840) husmand i Faxe.
Appelone Hansdatter, født 1755 i Faxe. Død i Tystrup 1800. Ægtefælle: Gårdmand Jens Madsen, "Lykkebækgård" iTystrup (1746-25/4 1830).
Mette Hansdatter, født 1765 i Faxe.
Anne Hansdatter, født 1767 i Faxe. Død 21/11 1825 i Faxe.
I kirkebogen står følgende om hendes dåb: Båret af Rasmus Rasmussens kone, Faxe. Faddere: Jens Frandsen. Anders Clausen. Anders Pedersen. Christian Hansens kone. Manglede den ene arm ved albuen.

I Hovedministerialbogen for Faxe sogn 1825 står:
21de November - 30te November: Anne Hansdatter. -Opholdende sig hos Gmd. Lars Hansens enke i Faxoe - 58 Aar gammel. Anmærkning: "Fandtes druknet i en brønd. -Anmeldt til Herredsfogeden.
Af Amtmanden tilladt Begravelse med Jordpaakastelse i Stilhed."

I Rosendal skifteprotokol findes skifte efter hende, som nævner hendes arvinger:
LAK 381-258, kort 9/16, side 256: Registrering 23/11 1825 efter tjenestepige Anne Hansdatter i Faxe.
LAK 381-258, kort 9/16, side 257B: Skiftesamling 17/2 1826 efter tjenestepige Anne Hansdatter i Faxe. (Skiftet blev udsat indtil videre)
LAK 381-258, kort 10/16, side 264: Skifteslutning 2/12 1826 efter tjenestepige Anne Hansdatter i Faxe.
Arvinger: En afdød bror, Lars Hansen i Faxe
Hans børn: JohannesLarsen, Hans Christian Larsen, Kirsten Larsdatter gm. Lars Espensen i Endegaarde, Anne Marie Larsdatter gm. Gmd. Anders Hansen i Lille Elmue, Anne Sophie Larsdatter, 21 år, tjenende i Køge, Ellen Larsdatter, 19 år.
En søster Maren Hansatter, gift med Husmand Christen Larsen i Faxe.
En søster Abelone Hansdatter, død efter ægteskab med indsidder Jens Madsen i Tystrup.
Deres børn: Mads Jensen, Ole Jensen, Peder Jensen, Sidse, Jensdatter, gift med Ole Pedersen i Tystrup.
En halvsøster Karen Hansdatter, død efter ægteskab med gmd. Anders Clausen, Faxe.
Deres børn: Jens Andersen, husmand på Strandlods Overdrev. Anne Margrethe Andersdatter, gift med Gmd. Christopher Jensen, Faxe (Schiølergård!). Maren Andersdatter, gift med Husmand Lars Nielsen i Dalby Brændte Overdrev).....

• Ejendom:, 10 Dec. 1780, Faxe, "Faxøgård".

• Beskæftigelse: Gårdmand sognefoged & lægdsmand.
Lægdsmand:
Efter 1788 var den militære grund-enhed lægdet, der normalt svarede til et sogn. I årene efter blev landet inddelt i 1656 lægder. I hvert lægd var der en lægdsmand, som i de fleste tilfælde var den lokale sognefoged. Det var hans opgave at føre regnskab med de værnepligtige i lister, kaldet lægdsruller
Det værnepligtige mandskab udgjordes i perioden fra 1788 til 1849 udelukkende af bondestandens mandlige medlemmer efter fødselskriterium. Det betød, at også bondesønner, bosat i købstæderne, havde værnepligt. Derfor skulle optagelse i lægdsrullen foretages i løbet af barnets første leveår.
I forbindelse med den ny grundlov blev der i12/2 1849 indført en lov om almindelig værnepligt, hvorefter spørgsmålet om fødested fremover var ganske ligegyldigt, og optagelse kunne derfor udskydes til 15-årsalderen.
(Kilde: "Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk" Bd. 2)

• Folketællinger:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxe Bye, , , FT-1787, C4346
Ellen Pedersdatter 58 Enke Madmoder Gaardbeboerske og Bondeenke
Lars Hansen 26 Ugift Børn af den afdøde Faders første Egteskab
Anne Hansdatter 20 Ugift Børn af den afdøde Faders første Egteskab vandfør
Christen Nielsen 27 Ugift Tienestekarl
Jens Andersen 13 Ugift Dreng

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Faxe Bye, , 16, FT-1801, B4311
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Hansen 45 Gift Huusbonde Bonde, gaardbeboer og lægdsmand
Anne Magrethe Pedersdatter 30 Gift Hans kone
Kirsten Larsdatter 10 Ugift Deres barn
Johannes Larsen 9 - Deres barn
Hans Christian Larsen 4 - Deres barn
Jens Andersen 28 Ugift Tienestekarl Nationalsoldat
Ellen Jensdatter 19 Ugift Tienestepige
Mette Kaspersdatter 15 Ugift Tienestepige
Henrich Larsen 15 Ugift Tienestekarl


Billede

Lars blev gift med Anne Margrethe Pedersdatter, datter af Peder Rasmussen og Kirsten Larsdatter, den 19 Nov. 1790 i Faxe Sogn.1 (Anne Margrethe Pedersdatter blev født i Sep. 1768 i Ll. Elmue, "Skovbæk", døbt i 1768 i Faxe,4 døde den 27 Sep. 1830 i Faxe, "Faxøgård" og blev begravet den 2 Okt. 1830 i Faxe 5.)


Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, trolovede og viede 1790 (AO 1790-1814 opslag 198 nr. 1 th.) (19/11 1790). Fredagen, d. 19. november blev ungkarl og gårdmand i Faxe by Lars Hansen Kock og pigen Anne Margrethe Pedersdatter, hidtil tjenende som stuepige i Faxe Værtshus, ægteviede.
Forlovere: Peder Rasmussen, gmd. i Ll. Elmue, brudens far, og gmd. Anders Clausen, Faxe.
Anmærkning i margin:
NB. Vielsesbrevet, som tillader dem at vies uden foregående trolovelse, er dateret 5. nov. 1790.

2 KB 472 Faxe, døbte 1761 (AO 1760-90 opslag 5, nr. 2) (13/9 1761). Dom. 17. p. trin. (13/9) Hans Olsens søn i Faxe, kaldet Lars.
Båret af Karen Hansdatter, Faxe.
Faddere: Christian Hansen. Ole Hansen. Jens Frandsen. Peder Iversens hustru Anne Pedersdatter.

3 KB 472 Faxe, døde mænd 1824 (AO 1814-30 opslag 339 nr. 11) (26/6 & 2/7 1824). Død 26/6, begravet 2/7:
Lars Hansen, sognefoged og gmd. i Faxe, 63 år. Sklifte meldt til Rosendal.

4 KB 472 Faxe, døbte 1768 (AO 1760-90 opslag 21 nr. 4) (11/9 1768). Dom. 15. p. trin. Peder Rasmussens datter i Elmue, kaldet Anna Margaretha.
Båret af ?? Møllers hustru på Blåbæks Mølle.
Faddere: Anders Larsen. Anders Pedersen. Aage Jørgensen. Peder Nielsens hustru.

5 KB 472 Faxe, døde kvinder 1830 (AO 1814-30 opslag 27 nr. 9) (27/9 & 2/10 1830). Død 27/9, begravet 2/10:
Ane Margrethe Pedersdatter, afd. sognefoged Lars Hansens enke i Faxe, 62 år. Skifte meldt hos herredsfogeden.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia