Karen Laursdatter
(-1708)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mads Jensen

Karen Laursdatter

  • Ægteskab: Mads Jensen
  • Død: 1708, Lund 1
  • Begravet: 5 Mar. 1708, Lyderslev
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Vemmetofte skifteprotokol 1708, side 75:
Skifte 5/3 1708 efter Karen Laursdatter, gårdmand Mads Jensens kone i Lund.

Anno 1708 dend 5te Martij er bleven foretagen Skifte og Deeling efter Mads Jensens ved Døden afgangne Hustrue i Lund, Karen Laursdatter, imellem bemeldte Mads Jensen paa dend ene og Deris med hinanden sammen auflede 5 Børn paa dend anden Side, 2 Drenge og 3 Piger, Jens Madsen boende i Lund, 42 Aar, Hans Madsen, ibid, 33 Aar, Sidsel Madsdaatter i Ægteskab med Hans Ingvorsen i Taarøe, Boel Madsdaatter i Ægteskab med Peder Madsen i Lund, dend 3die Daatter Maren Madsdaatter er ved Døden afgangen og efterladt sig 6 Børn, 3 Drenge og 3 Piger.
Ved samme Skifteforretning overværende som Skifteforvalter Hans Bergmann, Forvalter ved Vemmetofte med tiltagne Vurderings Mænd Niels Knudsen i Lyderslef og Rasmus Madsen i Lund, paa egne Vegne Jens Madsen og Hans Madsen, Hans Ingvorsen i Taarøe paa sin Hustrue Sidsel Madsdaatter, Peder Madsen i Lund paa sin Hustrue Boel Madsdaatter og Rasmus Andersen i Lund paa Maren Madsdaatters efterladte Børns Vegne, som deris Fader og rette Værge; hvorda Boens Registrerede Midler, ved ovennævnte tvende er bleven vurderet som følger:

Ind?? af Gods i Stuen:
1 Aske Bord ............................................................... 1 Rdlr. 2 Mk. "
1 Sengested ............................................................... " 1 "
1 gl. Slau Benck ......................................................... " " 8
1 gl. Kroe(?) Skab ....................................................... " " 12
2 gl. Skrine det ene Fuur (fyr) og det andet Eeg ............. " 1 8
1 gl. Gaase Benck ...................................................... " " 12
2 gl. Træ Stoele .......................................................... " " 6
1 gl. Halm Stoel .......................................................... " " 2
1 gl. Jern Kackelovn .................................................... 4 4 "
4 Hynder og 1 Benckedyne .......................................... " 2 2

I Sengen:
2 gl. Dyner .................................................................. " 3 "
3 smaa Puder ............................................................. " 2 "
2 Blaargarns Lagen ..................................................... " 2 8
1 Sengeteppe ............................................................. " 2 "

Nog i Stuen:
6 Træ Tallerkener ........................................................ " " 6
1 liden Pibe Kande ...................................................... " " 3
1 Peber Qværn ........................................................... " " 2
1 liden Madkurf ........................................................... " " 3
1 Dito ........................................................................ " " 1

I Kammerit:
2 Dyner ..................................................................... 2 2 "
1 Par Blaar Lerrits Lagen ........................................... " 1 "
1 lidet Fuur Bord ........................................................ " 1 8
1 Øll Tønde ............................................................... " 1 8
2 Halftønder .............................................................. " 3 "
1 Fiering ................................................................... " " 12
1 Flesk Olde ............................................................. " 1 "
1 gl. Kierne .............................................................. " " 4
1 Tragt ...................................................................... " " 8
1 Malke Bøtte ............................................................ " " 8
? gl. Sie Bøtter siger 3 Sie Bøtter ................................ " " 6

I Stegerset:
1 Kaaber Kiedel ......................................................... 2 " "
1 Messing Kiedel ....................................................... " 3 "
1 liden Jern Gryde ...................................................... " 4 "
1 Haand Qværn .......................................................... 1 2 "
1 Brøger Kar .............................................................. " 3 "
1 Dito ........................................................................ " 3 "
2 Ballier ..................................................................... " " 10
1 gl. Kiste Benck ........................................................ " 4 "
1 Deigetrug ................................................................ " " 12
1 gl. Selde ................................................................. " " 8
3 Sold ....................................................................... " 1 "
1 Sigte ...................................................................... " " 8

Paa Loftet:
2 Halm Kurve .............................................................. " " 9
1 gl. Gryn Kube .......................................................... " " 3
1 Kaal Skieppe ........................................................... " " 2
1 gl. Stander Tønde ..................................................... " " 12
6 Korn Secke ............................................................. 1 3 "

I Drenge Kammerit:
1 gl. Seng med Klæder, Lagen og Puder tilsammen ...... 2 2 4

Qvæg og Bester:
1 Brun Hest, 14 Aar ................................................... 6 4 "
1 Sort Hest, 13 Aar .................................................... 4 " "
1 Guul(?) Hest, 12 Aar ............................................... 4 2 "
1 Brun Hoppe, 15 Aar ................................................ 3 2 "
1 Graa Hoppe, 18 Aar ................................................ 1 2 "
1 Brun og en Graa Hest Plag, 4 Aar ............................ 8 1 "
1 Dito Brun, 4 Aar ...................................................... 2 " "
1 Brun Hors Plag, 3 Aar ............................................. 2 " "
1 Blacket Hors Plag ................................................... 2 " "
1 Blaadraget Qvie ...................................................... 3 " "
1 Sort Hielmet Dito .................................................... 3 " "
1 Blackhielmet Koe .................................................... 2 5 "
1 Blacket Qvie ........................................................... 2 " "
7 Faar og 3 Lam in allis .............................................. 7 2 "
1 Soe og 6 Griser ...................................................... 2 3 "
3 Gies ...................................................................... " 5 "

Vogn og Ploug Reedskab:
1 Ferrits Vogn med ald Behør ..................................... 5 2 "
1 gl. Dito .................................................................. 1 4 "
1 Ploug med Behør ................................................... 2 " "
1 gl. Træ Harve ......................................................... " 1 "
1 Skiere Kiste med Knif ............................................ " 2 "
1 Tromle .................................................................. " 2 "
1 Boll Øxe ............................................................... " 1 "
1 Haand Øxe ............................................................ " " 8
1 Tiørne Øxe ............................................................ " " 4
2 smaa Jern V???? .................................................. " " 12
1 Slibesteen ............................................................ " " 8
1 Nauer ................................................................... " " 12

U-Torsken Korn:
Rug ................ = 4 Tønder
Biug ............... = 10 Tønder
Erter ............... = 1 Tønde
Vicker ............ = 3 Skpr.
Rug Saaden ... = 3 Tdr. 2 Skpr.
Hvilket foreskrevne Korn og Rug Saad ikke til Penge
er vurderet, anseende det forbliver ved Gaarden til dessen
fornødne Saad og Besetning.

Summa Boens Midler og Formue: 89 Rdl. 5 Mk. 15 Sk.

Dernæst blev Mads Jensen af Skifte Forvalteren tilspurt om noget videre af Boens tilhørende Midler var, som nu kunde tilføris, hvortil hand saavel som alle tilstede værende Arvinger samptl. svarede Nei dennem ei videre at være bevidst.

Derimod Boens Gield og Besvær saaledes antegnet:
1. Den allernaadigste anordnede Besetning efter Kongl. Forordning, hvortil forlods af Boen udlegges:
1 Brun Hest ............................ 6 Rdl. 4 Mk.
1 Sort Dito ............................. 4 "
1 Guul Hest ........................... 4 2
1 Bruun Hoppe ....................... 3 2
1 Graa Hoppe ........................ 1 2
1 Brun og en Graa Heste Plag 8 1
1 Brun Dito ............................ 2 "
1 Ferrits Vogn med Behør ....... 5 2
1 Plou med Behør .................. 2 "
1 Harve ................................. " 1
========

Er saa til Besetning foruden det fornødne Saad Korn
som in Natura findes ved Gaarden ................................ 37 Rdl. 2 Mk. "
2. Høje Herskabelige Restantzer og Pretentioner efter
værende Restantz Register til 1. Maj 1706 .................... 4 4 12

3. Gaars Fæld anseet og Taxeret af fornefnte tvende
Vurderings Mænd for ................................................... 49 " "

4. Mads Jensen pretenderede Vederlag til sin Begravelse
imod den Sl. Qvindes, som blef specificeret at have kostet
og af samptl. tilstede Værende Arvinger blef billiget til .... 13 "

================
Summa Boens Besvær og Gield: ................................ 104 " 12

Lignet og lagt Boens Midler imod dessen Besvær og Gield, findes Gielden høyere endsom Boens Formue 14 Rixdaler 13 Sk.

Blifver saa under(?) Arvingerne ikke noget til Deling eller af Boen nogen Udlæg giort, mens dessen gandske Formue, efter Registreringens formeld til Nie og Fiiresindstyve Rixdaler 5 Mk. 15 Sk. bereignet, forbllifuer uforryckt(?) ved Gaarden til dessen Besetning Fæld sampt Herskabelige Restantz, hvilket alt Olle Madsen, som Mads Jensen frievillig till afstaar, eftersom hand formedelst høje Alderdom og Svaghed dend ikke lænngere kand tilsvare, annammer.
Hvorved dette da saaledes er sluttet og til ende bragt, bekræfter vi under Voris Actum Stervboen i Lund ut supra.-

Hans Bergmann Jens I.M.S. Madsen H.M.S.
Hans Madsen
Hans H.I.S. Ingvorsen Peder P.M.S. Madsen
R.A.S. N.K.S. R.M.S
Rasmus Andersen Niels Knudsen Rasmus Madsen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Nationalitet.


Billede

Karen blev gift med Mads Jensen, søn af Jens Madtzen og Nn Jens Madtzens. (Mads Jensen døde i Okt. 1708 i Lund 1 og blev begravet den 7 Okt. 1708 i Lyderslev.)


Billede

Kilder


1 Vemmetofte skifteprotokol 1708 (1). IC-68, nr. 1: Skifte 5/3 1708 efter Karen Laursdatter, gårdmand Mads Jensens kone i Lund. Enkemand: Mads Jensen. Børn: Jens Madsen, Lund, 42 år. Hans Madsen, Lund, 33 år. Sidsel Madsdatter, gift med gmd. Hans Ingvorsen, St. Tårøje. Bodil Madsdatter, gift med Peder Madsen i Lund. Maren Madsdatter, død og har efterladt sig 3 drenge og 3 piger. Se skiftet efter hende under Vemmetofte 1705. IC-68, nr. 2: Skifte 7/10 1708 efter gårdmand Mads Jensen i Lund, boende hos Oluf Madsen. Børn: Jens Madsen, Lund. Hans Madsen, Lund. Sidsel Madsdatter, gift med gmd. Hans Ingvorsen i St. Tårøje. Bodil Madsdatter, gift med Peder Madsen i Lund. En datter, død efter ægteskab med Rasmus Andersen, efterladt sig 3 drenge og 3 piger. Se skiftet efter Maren Madsdatter under Vemmetofte 1705.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia