Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_vest

Gå til indhold

Hoved menu

Buerup

Sogne >
 
 

Vestsjælland


Buerup Sogn:
Sognet grænser imod nord til Jorløse og Holmstrup sogne i Skippinge herred. Imod øst følger sognegrænsen stort set landevejen Slagelse- Nykøbing, hvor den sydligste del tillige også er grænsen til Reerslev sogn. Helt mod syd grænser Buerup sogn op til Sæby sogn, af hvilket det i sin tid blev udskilt. Imod vest løber sognegrænsen langs Tissø.
I Buerup sogn ligger godserne Kattrup, Selchausdal og Nørager, samt Hallebygård. Landskabsmæssigt består sognet af højtliggende leret morænebakkeland op til 100 m over havet (Kløveshøj) og af mosestrækningen Lille Åmose, der gennemstrømmes af Halleby Å, der løber ud i Tissø og skiller Buerup og Jorløse sogne.
I sognet findes byerne Buerup (udskiftet 1799), Uglerup, Løgtved (udskiftet 1791), Frendved (udskiftet 1799), Hallebyore
Buerup kirke blev opført i 1887 som en filialkirke til Sæby kirke, eftersom Sæby sogn var meget stort. Med datidens transportmidler var der jo lang vej fra f.eks. Strids Mølle i nord til Sæby kirke. Sognemæssigt blev Buerup først udskilt fra Sæby i 1921.
Sognet omgives af sognene Sæby og Reerslev i det gamle Løve Herred, Holmstrup og Jorløse i Skippinge Herred. Grænsen til sidstnævnte sogne dannes af Åmose Å og Hallebyåen, der her møder Tissø.

 
Buerup Kirke

Buerup Kirke:
Kirken er bygget i røde sten. Stilmæssigt er den en blanding af romansk og gotisk stil med elementer fra byzantisk arkitektur. Den består af et skib med korsarme, som kun springer lidt frem i forhold til hovedskibets mur. Tårnet i vest er forsynet med et pyramidespir.
Arkitekten bag kirken var V. Klein. Byggegrunden blev skænket af hofjægermester greve af Bernstorff på Kattrup ved gavebrev af 28/8 1887. Byggeomkostningerne blev afholdt af Christian Andreas Selchau, som dengang ejede Selchausdal
Kirken og kapellanboligen (Lillevej 2B) blev opført samtidig af murermester Voss i Buerup.
Altertavlen er et Kristus-maleri, der er kopieret efter Giovanni Bellini. Tavlen er, ligesom det øvrige inventar, fra året for kirkens opførelse.
Prædikestolen blev skænket af G.S. Vogt, Selchausdal, der selv havde udført den. Hans mor var billedhugger, uddannet hos Bertel Thorvaldsen.
Kirkeskibet er udskåret af tjener Petersen.
Grevinde m. Bernstorff Mylius på Kattrup syede dåbsdragter til udlån med en medfølgende bog, hvori er opført navnene på dem, der blev døbt i dragterne.
Den gamle kirkeklokke fra 1887 er ikke mere i kirken. Den nuværende klokke blev skænket
Af A.P. Møller som en gave til kirken. Den ringede første gang den første søndag i advent 1959. På klokken kan ses denne indskrift:
"Gud til Ære, os til Gavn, kim og kald i Jesu Navn".
Buerup kirke blev indviet 4/12 1887 af biskop dr. Bruun Juul Fog. De hellige kar blev hentet i præsteboligen og blev herfra ført i procession til kirken.
Forrest i processionen gik biskop Fog, derefter godsejer Selchau, provst Dahlerup og Sæbys præst, Levinsen. Dernæst kom pastor Kiørboe, Refsnæs, og pastor Fog i Jorløse, og til sidst kapellan Kiørboe, der skulle virke som præst ved en ny kirke.
Biskoppen foretog den egentlige indvielse af kirken og kirkens ny præst blev indsat i sit embede.
Kirkegården blev anlagt i 1894 og stod færdig, da den 22-årige ungkarl Anders Chr. Andersen fra Løgtved  blev begravet som den første på denne kirkegård, d. 28/5. Ligkapellet blev bygget i 1895.
Fra 1980 har Buerup kirke været anneks til Reerslev.
I 2000 blev menighedshuset på kirkens P-plads indviet. Her fik graveren de faciliteter, som loven foreskriver. Huset rummer en samlingsstue til konfirmand-undervisning og til mødelokale for menighedsrådet.

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu